Huisregels | House rules | Hausordnung | Règlement

Huisregels

Roken: Alle kamers en openbare ruimte in het gehele hotel zijn rookvrij. Er mag daarom niet gerookt worden op de kamers, ook uit het raam roken is niet toegestaan. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van minimaal €150.

Alcohol en (soft)drugs: Alcohol misbruik en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. GuestHouse Hotels hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Geluidsoverlast: Gelieve geen lawaai te maken tussen 23:00 en 07:00. GuestHouse Hotels hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Vernielingen: Het toebrengen van schade en ontvreemden van de kamer en/of hotel inventaris zal in rekening worden gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Huisdieren : Met uitzondering van hulphonden worden huisdieren niet toegestaan.

Noodalarm: Indien je het noodnummer hoort, volg je de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw kamer. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een hotelgast, zal de eventuele gevolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.

Naleving huisregels: GuestHouse Hotels is gerechtigd je het hotel te laten verlaten bij het niet naleven van de huisregels.

GuestHouse Hotels stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of verlies van jouw persoonlijke eigendommen.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen we naar de Uniforme Voorwaarden Horeca (zie link hieronder), welke van toepassing zijn op al onze reserveringen.

https://www.khn.nl/uvh-nl

Annuleringsvoorwaarden

Flexibel tarief

Fully Flexible kan tot 18 uur op de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annuleringen wordt 100% in rekening gebracht. Op de dag van aankomst houden we de kamer tot 18 uur voor je vast. Om je boeking te garanderen vragen we je je creditcard gegevens via de online check-in door te geven. Per persoon rekenen wij € 2.50 p.p.p.n. toeristenbelasting.

House rules

Smoking : All rooms and public areas throughout the hotel are non-smoking. Therefore smoking on the room and out of the window is not allowed. Violating this smoking ban is sanctioned with a fine of at least €150.

Alcohol and (soft) drugs : Alcohol abuse and trade in and use of (soft) drugs are prohibited. GuestHouse Hotels has a zero tolerance policy.

Noise Pollution: Please do not make noise between 23:00 and 07:00 hours. GuestHouse Hotels has a zero tolerance policy.

Destruction: Inflicting damage and stealing from the room and/or hotel inventory will be charged upon the cause and person personally liable.

Pets: Pets are not allowed in the hotel, with the exception of assistance dogs.

Emergency alarm: If you hear the emergency alarm, follow the instructions described on the flight plan in your room. In case of a false emergency alarm, intentionally caused by a hotel guest, any consequential damages will be charged to the relevant person.

Compliance with House rules : GuestHouse Hotels is entitled to have you leave the hotel at failure to comply with the house rules.

The management is not liable for any theft or loss of your personal property.

All of our reservations are according to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UCHCI), unless different stated below. These conditions are binding for everyone that makes use of the services we provide.

For English click here: https://www.khn.nl/uvh-en

For Chinese click here: https://www.khn.nl/uvh-cn

Cancellation policy

Fully flexible

Fully Flexible can be cancelled free of charge until 18:00 on the day of arrival. Later cancellations will be charged 100%. On the day of arrival, we will hold the room for you until 6pm. To guarantee your booking, we ask you to provide your credit card details via online check-in. We charge € 2.50 p.p.p.n. tourist tax per person.

 

GuestHouse Hausordnung

Rauchen: Alle Zimmer und öffentlichen Bereiche im gesamten Hotel sind Nichtraucherzimmer (sofern nicht anders angegeben). Auch auf die Zimmer und aus dem Fenster ist rauchen nicht erlaubt. Das Verletzen des Rauchverbots wird mit einer Geldstrafe von mindestens €150  sanktioniert.

Alkohol und (Soft)Drogen: Alkoholmissbrauch und Handel und Konsum von (Soft)Drogen sind verboten. GuestHouse Hotels hat eine Null-Toleranz-Politik.

Lärmbelästigung: Bitte machen Sie keine Lärm zwischen 23:00 und 07:00. GuestHouse Hotels hat eine Null-Toleranz-Politik.

Zerstörung: Schädigung und stehlen das Zimmer- bzw. Hotel Inventar werdet auf der Ursacher und die Person persönlich haftbar in Rechnung gebracht.

Haustiere: Haustiere werden nicht zugelassen, Assistenzhunde sind zugelassen.

Notfall-alarm: Wenn Sie den Notfall-Alarm hören, folgen Sie den Anweisungen, die auf den Flugplan in Ihrem Zimmer beschrieben. Irgendwelche Folgeschäde, im Falle Falscher Alarm, verursacht durch ein Gast, wird zu Lasten der zuständigen Person gebracht.

Die Einhaltung der Hausordnung: GuestHouse Hotels ist berechtigt, bei Nichteinhaltung der Hausordnung Sie das Hotel verlassen zu lassen.

Das Management ist nicht verantwortlich für Diebstahl oder Verlust Ihrer persönlichen Sachen.

Alle reservierungen unterliegen den einheitlichen bedingungen für die hotel- und gaststättengewerbe (uchci), sofern nicht anders angegeben. Diese bedingungen sind für jeden verbindlich, der die von uns angebotenen dienstleistungen in anspruch nimmt.

Alle buchungen warden gemäß der einheitlichen Bedingungen der Hotellerie vollzogen.

https://www.khn.nl/uvh-du

Stornierungsbedingungen

Fully flexible

Fully Flexible kann bis 18:00 Uhr am Anreisetag kostenlos storniert werden. Spätere Stornierungen werden zu 100% in Rechnung gestellt. Am Anreisetag halten wir das Zimmer bis 18:00 Uhr für Sie bereit. Um Ihre Buchung zu garantieren, bitten wir Sie, Ihre Kreditkartendaten beim Online-Check-in anzugeben. Wir berechnen € 2,50 p.p.p.n. Kurtaxe pro Person.

Règles de la maison

Fumer: Toutes les chambres et parties communes tout au long de l’hôtel sont non-fumeurs. Ca veut dire aussi que vous pouvez pas fumer de fenetre. Avoir enfreint de cette interdiction de fumer est sanctionnée par une amende d’au moins € 150.

L’alcool et les (soft)drogues: L’abus d’alcool et le commerce et l’utilisation de (soft)drogues sont interdits. GuestHouse Hotels a une politique de tolérance zéro.

Pollution sonore: Nous vous prions de ne pas faire de bruit 23:00 et 07:00. GuestHouse Hotels a une politique de tolérance zéro.

Destruction: Infligeant des dégâts et le vol de l’inventaire de la chambre et/ou hôtel serafacturé au moment de la cause et à la personne personnellement responsable.

Alarme d’urgence: Si vous entendez l’alarme d’urgence, suivez les instructions décrites sur le plan de vol dans votre chambre. Dans le cas d’une fausse alerte, intentionnellement causée par le client de l’hôtel, les dommages indirects seront facturé à la personne concernée.

Conformité avec les règles de la maison: GuestHouse Hotels a le droit de vous laisser quitter l’hôtel à défaut de se conformer avec les règles de la maison.

Le Conseil d’administration se tiendra pas responsable de tout vol ou perte de vos biens.

Toutes nos réservations sont soumises aux Conditions Uniformes pour l’Hôtellerie et la Restauration (UCHCI), sauf indication contraire indiquée ci-dessous. Ces conditions sont obligatoires pour tous ceux qui utilisent les services que nous fournissons.

For English click here: https://www.khn.nl/uvh-en

Politique d’annulation

Fully Flexible

L’hébergement Fully Flexible peut être annulé sans frais jusqu’à 18h00 le jour de l’arrivée. Les annulations ultérieures seront facturées à 100 %. Le jour de l’arrivée, nous garderons la chambre pour vous jusqu’à 18 heures. Pour garantir votre réservation, nous vous demandons de fournir les détails de votre carte de crédit lors de l’enregistrement en ligne. Nous facturons une taxe de séjour de 2,50 € p.p.p.n. par personne.